بسیاری آثار معماری در استانبول ساخته شد دوره کانونی. آثار معماری ساخته شده در این دوره به ویژه آثار ساخته شده توسط معمار سینان (معمار سینان) ، ظاهری کاملاً جدید به شهر بخشید. از جمله مهمترین آنها می توان به مسجد سلیمانیه و مجموعه اطراف مسجد شهزاده باشی و مجموعه اطراف مسجد سلطان سلیم و مجموعه اطراف مسجد جهانگیر، مساجد ساخته شده به نام محرمه سلطان در Edirnekapı و Üsküdar، و هاسکی مجموعه اطراف و حمام حسکی سفارش داده شده به نام هورم سلطان.

در دوره سلطان سلیمان، استانبول به شهری سازمان یافته تبدیل شد. از یک جهت جلوی مهاجرت های جدید گرفته شد و همچنین ساختن خانه ها در اطراف دیوارها ممنوع شد و موظف شد که هر خانه ای روی پنجره ها کرکره داشته باشد و در هر ساختمانی در گالاتا از سنگ ساخته شود.